Odwiedź nas na

Regulamin promocji

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Promocji, zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej pn.: „Promocja na Dni Otwarte 25-26.03.2023”., zwany dalej „Promocja”.
 2. Organizatorem akcji jest JGK sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice, NIP: 631-264-53-42, Regon 242894270 zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Regulamin określa zasady udziału w Promocji, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do udziału w Promocji.
 4. Akcja promocyjna obejmuje rabat 50 000 zł na wybrane mieszkania z listy promocyjnej.
 5. Lista promocyjna obejmuje 16 wybranych mieszkań w Gliwicach przy ul. Poezji oraz w Zabrzu przy ul. Nad Kanałem.
 6. Promocja obowiązuje w dniach 2 – 28 marca 2023 r., dalej „Czas Trwania Promocji”, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Promocja dotyczy osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujących czynności prawnych w celach niezwiązanych z prowadzoną przez daną osobę działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsumentów w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego, dalej: „Uczestnik”.
 8. Do Promocji zaliczają się wyłącznie umowy deweloperskie lub przedwstępne.

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Promocja dotyczy 16 wybranych mieszkań w Gliwicach przy ul. Poezji (Apartamenty Poezji III) oraz w Zabrzu przy ul. Nad Kanałem (Apartamenty Zabrze Centrum)
 2. Uczestnik w ramach Promocji może skorzystać najwyżej z jednego Rabatu w celu nabycia jednego Mieszkania.
 3. Uczestnik w celu skorzystania z Promocji powinien prawidłowo uzupełnić formularz znajdujący się na landingu Dni Otwarte 2023 (dom100.eu)
 4. W formularzu, o którym mowa w ust. 3 powyżej Uczestnik podaje: imię, nazwisko i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
 5. W odpowiedzi na zgłoszenie nie później niż w ciągu 48 godzin Uczestnik otrzyma od Organizatora (na podany w formularzu adres e-mail) kupon rabatowy. Kupon można wykorzystać do 28.03.2023 r.
 6. W celu wzięcia udziału w należy spełnić łącznie następujące warunki:

a)   zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu;

b)   w dniach 2 – 28 marca 2023 r. dokonać rezerwacji Lokalu Mieszkalnego                    oraz podpisać umowę rezerwacyjną wraz z zapłatą tzw. opłaty rezerwacyjnej                    zgodnie z podpisaną umową, w wysokości 10 000 zł. przy uwzględnieniu treści              § 1 ust. 8 Regulaminu;

c)   zawrzeć z Organizatorem umowę przedwstępną lub umowę deweloperską                  w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy                        lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) ,

 1. Promocja kierowana jest do nowych i dotychczasowych klientów pod warunkiem, że nie rozwiążą ani nie odstąpią od umów zawartych z Organizatorem w celu skorzystania z Promocji.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
 3. Sprzedaż Mieszkania w ramach Promocji objęta jest standardowym harmonogramem płatności, odpowiadającego poszczególnym etapom budowy określonym w prospekcie Informacyjnym stanowiącym załącznik do umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej.

§ 3 DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych za pomocą formularza jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w akcji promocyjnej.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator (dalej: Administrator„). Z Administratorem można skontaktować przez e-mail: rodo@dom100.eu
 3. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: biuro@jgk.com.pl
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO”.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

a)   udział Uczestnika w Promocji i wykonania postanowień Regulaminu                           Promocji zaakceptowanego przez Uczestnika. Podstawą prawną przetwarzania               danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b)   dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrona przed ewentualnymi                               roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, stanowiących uzasadniony             interes Administratora;

c)   realizacji obowiązków prawnych Administratora w zakresie rozliczeń                          podatkowych i sprawozdawczości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

d)   pod warunkiem wyrażenia zgody przez Uczestnika – w celu prowadzenia                   działań marketingowych oferty Administratora z wykorzystaniem środków                     komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane będą               przetwarzane w tym celu do czasu wycofania zgody na takie działanie.

 1. Dane Uczestników mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

a)   podmiotom świadczącym na rzecz Administratora niezbędne usługi, np.:                   dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych. Podmioty te związane są             z Administratorem umowami, na podstawie których zobowiązane są do                           działania zgodnie z instrukcjami Administratora i do niewykorzystywania                       danych osobowych do własnych celów;

b)   organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie                przepisów prawa;

 1. Dane osobowe będą podlegały profilowaniu oraz będą stanowiły podstawę do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Uczestników.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzyskania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt pod adresem rodo@dom100.eu
 3. Dane Uczestników nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 4.  Okres przechowywania danych zależny jest od celu w jakim dane są przetwarzane. Zasadniczo, Organizator będzie przechowywać dane Uczestników do upływu okresów przechowywania dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczej zgodnie z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości.
 5. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Danych Uczestników przez Administratora, Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (www.uodo.gov.pl).
 6. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Administratora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie w formie pisemnej lub elektronicznej oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

§ 4 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z promocją „Promocja na Dni Otwarte 25-26.03.2023.” mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy rezerwacyjnej na Mieszkanie wybrane przez Uczestnika (decyduje data wpływu do Organizatora).
 2. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania reklamacji.
 3. Reklamację w formie pisemnej należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora JGK sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice: reklamacja „Promocja na Dni Otwarte 25-26.03.2023r.”.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a)   imię i nazwisko,

b)   adres Uczestnika,

c)   e-mail Uczestnika (nieobowiązkowe)

d)   dane nabywanego Mieszkania (w tym numer roboczy, miasto, nazwę                         inwestycji)

e)   powód reklamacji i określenie żądania wobec Organizatora.

 1. Organizator informuje Uczestnika o sposobie rozpatrzenia nie później jednak niż w terminie 30 dni od doręczenie reklamacji Organizatorowi.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości będące wynikiem awarii systemów informatycznych i transferu informacji drogą elektroniczną.

§ 5 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Uczestnikowi nie przysługuje prawo otrzymania ekwiwalentu pieniężnego rabatu określonego Promocją. Regulamin nie zwalnia Uczestników Promocji z ciążących na nich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi wzięcia udziału w Promocji, jeżeli Organizator powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres Organizatora. Regulamin dostępny jest również w biurach sprzedaży Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: Dni Otwarte 2023 (dom100.eu)
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji.
 3. Zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronach internetowych Organizatora: Dni Otwarte 2023 (dom100.eu)
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Promocji. Wykluczony Uczestnik traci prawo do rabatu, a Organizator może żądać zwrotu rabatu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.